سه شنبه 4 آذر ماه 1399

ترانس اتوماتیک AVR25C فاراتل

 
ترانس اتوماتیک AVR25C فاراتل
ﺗﺮاﻧﺲ اﺗﻮﻣﺎتیک 6 ﻛﻴﻠﻮ وات ﻣﺪل AVR25C، ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻳﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﺮق تکﻓﺎز ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﺗﺎ 25 آﻣﭙﺮ و ﻳﺎ ﻛﻮﻟﺮﻫﺎی ﮔﺎزی ﺗﺎ ﻗﺪرت 24000 بی‌تیﻳﻮ را اﻧﺠﺎم می‌دﻫﺪ. ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺻﻮتی در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎر 
اﺿﺎفی و ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻮﻳﺰﮔﻴﺮ از ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه میﺑﺎﺷﺪ.

دارای یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش فاراتل

ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ :
ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺜﺒﻴﺖ نوسانات وﻟﺘﺎژ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻟﺘﺎژ ورودی و ﺧﺮوجی ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﻣﺠﺎز
دارای محدوده ولتاژ ورودی 155 تا 260 ولت و ولتاژ خروجی 220 ولت با تلرانس 12 ولت
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺼﺮفی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮﻳﺰﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺮق ﺷﻬﺮ 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺻﻮتی ﺟﻬﺖ اﻋﻼم اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻨﺎیی ﻫﻨﮕﺎم ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ 
ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﺪار ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺼﺮفی ﻫﻨﮕﺎم ﻗﻄﻊ و وﺻﻞ ﺑﺮق ﺷﻬﺮ 
ﺣﻔﺎﻇﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻋﺪ و ﺑﺮق و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﮔﻬﺎنی ﺑﺮق ﺷﻬﺮ 

مشخصات فتی :
زمان تاخیر 3 دقیقه
ولتاژ ورودی 155-260V
توان خروجی 6000VAmax
جریان استارت 50A
ضریب بار ﻛﻤﺘﺮ از 0.9
فاز ورودی تکفاز
ولتاژ خروجی 220±12V
جریان خروجی 25Amax
فرکانس خروجی 50/60Hz
ابعاد با بسته بندی 330*390*235 میلی‌متر
ابعاد بدون بسته بندی 305*377*179 میلی‌متر
وزن خالص 21 کیلوگرم
وزن با بسته بندی 22.6 کیلوگرم
popuparchitect.com