دوشنبه 3 آذر ماه 1399

هوش مصنوعی نرم افزار اکسون افتادن افراد را تشخیص میدهد

 
هوش مصنوعی نرم افزار اکسون افتادن افراد را تشخیص میدهد
با استفاده از تکنولوژی هوش مصنوعی در نرم افزار اکسون، می توان از افتادن فرد اطلاع پیدا کرد.این ویژگی می تواند در بیمارستانها،مراکز درمانی، هتلها، استادیومها و... یک گزینه اقتصادی در نجات یک کارگر، بیمار و مشتری در اثر افتادن یا تصادف باشد.

هوشمند افزار آسیا نمایندگی رسمی هایک ویژن
تاريخ تنظيم: شنبه 23 فروردین ماه 1399
popuparchitect.com