شنبه 9 اسفند ماه 1399

چگونه در اتاق يک هتل بودن دوربين مداربسته مخفي را چک کنيم؟

 
 وقتي در يک هتل اقامت داريد چگونه بايد متوجه وجود دوربين مداربسته مخفي در اتاق شويد؟
ممکن است بدون اينکه متوجه شويد از شما عکس گرفته شود. 

وقتي به اتاق يک هتل وارد مي شويد چراغها را خاموش کنيد، پرده ها را ببنديد.
که دوربين مخفي در آن اتاق نصب شده است. و اگر نقطه قرمزي نبود دوربيني در کار نيست.

این نور قرمز همان نور مادون قرمز دوربین است که با تاریک شدن  محیط روشن میشود
popuparchitect.com